การแสดงภาคใต้
หนังตะลุง
โนราห์

การแสดงภาคกลาง
เพลงเรือ
เต้นกำรำเคียว

การแสดงภาคอีสาน
เซิ้งโปงลาง


การแสดงภาคเหนือ
ฟ้อนเล็บ